PRIVACY POLICY(NL)

 

ZAMEX bvba  verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u via mail bij ons terecht: info@zamex.be

VERWERKINGSDOELEINDEN

ZAMEX bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

RECHTSGROND(EN) VAN DE VERWERKING

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

OVERMAKEN AAN DERDEN

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met ZAMEX bvba verbonden zijn of met enige andere partner van ZAMEX bvba  (bvb voor het versturen en verwerken van e-mailings of postmailings).

ZAMEX bvba  garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

BEWAARPERIODE

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, WISSING, BEPERKING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f).

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@zamex.be

DIRECT MARKETING

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

KLACHT

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

 

 


PRIVACY POLICY(FR)

ZAMEX bvba traite des données à caractère personnel conformément à la présente déclaration relative à la protection de la vie privée. Pour plus d’informations ou en cas de questions ou de remarques concernant notre politique relative à la protection de la vie privée, vous pouvez nous contacter via mail : info@zamex.be.

FINALITÉS DU TRAITEMENT

ZAMEX bvba collecte et traite les données à caractère personnel de clients à des fins de gestion de la clientèle et des commandes (notamment administration des clients, suivi des commandes/livraisons, facturation, suivi de la solvabilité et marketing : envoi de publicité personnalisée).

FONDEMENT(S) JURIDIQUE(S) DU TRAITEMENT

Les données à caractère personnel sont traitées en vertu de l’article 6.1. (b) (nécessaire pour l’exécution d’un contrat), (c) (nécessaire pour satisfaire à une obligation légale), (f) (nécessaire pour la défense de notre intérêt légitime à entreprendre) du Règlement général pour la protection des données.

TRANSMISSION À DES TIERS

Si cela est nécessaire pour la réalisation des objectifs fixés, les données à caractère personnel du client seront partagées au sein de l’Espace économique européen avec d’autres sociétés qui sont directement ou indirectement liées à ZAMEX bvba ou à tout autre partenaire de ZAMEX bvba (p. ex. pour l’envoi automatisé de mailings par poste ou e-mail).

ZAMEX bvba garantit que ces bénéficiaires prendront les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les données à caractère personnel.

DÉLAI DE CONSERVATION

Les données à caractère personnel traitées à des fins de gestion de la clientèle seront conservées durant le délai nécessaire pour satisfaire aux exigences légales (notamment sur le plan de la comptabilité).

DROIT DE CONSULTATION, DE RECTIFICATION, DE SUPPRESSION, DE LIMITATION, D’OPPOSITION ET DE TRANSMISSIBILITÉ DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Le client a à tout moment le droit de consulter ses données à caractère personnel et peut les (faire) rectifier si elles sont incorrectes ou incomplètes, les faire supprimer, en limiter le traitement et s’opposer au traitement des données à caractère personnel le concernant en vertu de l’article 6.1 (f).

Le client a en outre le droit d’obtenir une copie (dans un format structuré, courant et lisible par machine) de ses données à caractère personnel et de faire envoyer les données à caractère personnel à une autre société.

Afin d’exercer les droits susmentionnés, il est demandé au client d’envoyer un e-mail à l’adresse e-mail suivante : info@zamex.be.

MARKETING DIRECT

Le client a le droit de s’opposer gratuitement à tout traitement de ses données à caractère personnel à des fins de marketing direct.

PLAINTE

Le client a le droit de déposer plainte auprès de la Commission de la protection de la vie privée (Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles – commission@privacycommission.be).

Algemene Voorwaarden | © Zamex, Alle Rechten Voorbehouden. | Privacy Policy